กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 

หนังสือขอความร่วมมือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ เลขที่หนังสือ วันที่ออกหนังสือ เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์
1 มท.0809.3/1790 13 ส.ค. 56 หนังสือแจ้งดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี New !!
2 มท.0809.3/1639 15 ก.พ. 56 ขอให้ชี้แจง การจัดส่งข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 มท 0809.3/1240 4 ก.พ. 56 การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี
4 มท 0809.3/ว101 11 ม.ค. 56 โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะที่ 1 ประจำปี 2555
5 มท 0809.3/13711 21 พ.ย. 55 โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะที่ 1 ประจำปี 2555

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กระทรวงมหาดไทย